Tapahtumat

Koulutus tarjoaa kokemuksellisia oivalluksia tunteiden ja tarpeiden voimasta ja antaa konkreettisia keinoja toimia niiden kanssa erilaisissa tilanteissa. Koulutus tukee myös turvallisen vuorovaikutuksen kehittymistä missä tahansa työyhteisössä. Tunnetaitoja kehittämällä parannat omaa ja läheistesi hyvinvointia, helpotat arkista kommunikointia ja löydät keinoja toimia itseäsi ja muita kunnioittavalla tavalla myös haastavissa tilanteissa. Aika ja paikka pe 18.10.2019 klo 17.30–20.30 … Read more

Koulutus tarjoaa kokemuksellisia oivalluksia tunteiden ja tarpeiden voimasta ja antaa konkreettisia keinoja toimia niiden kanssa erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin: Miten tunteet meissä vaikuttavat? Mistä tunteet kertovat ja mitä niitä kuuntelemalla voi saavuttaa? Miten tunteitaan voi oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan rakentavasti? Milloin yli- tai alisäätelen tunteitani ja miten voin silloin toimia? Miten … Read more

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) 7.11.2019–16.1.2021, Mikkelin Kesäyliopisto Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin … Read more

16.11.2019 klo 9–15, Joensuu | 160 € Kouluttajana: Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja Titta Karanta Ammattilaisina joudumme kohtaamaan monenlaisia lapsia, monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten ymmärtää näitä tilanteita? Miten toimia niissä rakentavasti? Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi? Mitä sitten, kun sanat eivät auta? Ja entäs ne omatkin tunteet – pelot, epävarmuudet, sisäiset … Read more

HUOM: Early Bird -hinta 265€on voimassa VAIN 30.9. asti! Kurssin hinta 1.10. jälkeen on 290€. Trauma- ja psykoterapeutti, työnohjaaja Heidi Valastin koulutuspäivässä opettelemme emotionaalista turvattomuutta kokeneen lapsen tukemista ja siihen liittyvien asioiden huomioimista kohtaamisissa ja yksilötyöskentelyssä. Miten vaikeat lapsuuskokemukset tai vanhemmuusvaje näkyvät lapsen käyttäytymisessä ja miten voit tukea tällaisen lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä? Mitä on hyvä … Read more

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) 12.12.2019 – 22.1.2021, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen … Read more

Toiminnallinen koulutuspäivä lasten kanssa työskenteleville. Tässä päivässä opit draaman perusteita ja sen käyttöä tunteisiin tutustuttaessa toiminnallisesti, innostavan ja turvallisen draamakouluttajan, Leena Ylimäen johdolla. Draamatyöskentely antaa mahdollisuuden kurkistaa tunteisiin ja niiden merkitykseen eri tilanteissa. Voimme tutkia tunteita toisen näkökulmasta, kokeilla ja huomata tunteiden tai niiden puuttumisen vaikutuksia eri tilanteissa ja saada kokemuksia eri vaihtoehdoista tunnetilanteissa. Kaikki … Read more

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) 20.1.2020-21.1.2021 Porin kesäyliopistolla Vuoden kestävässä Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin … Read more

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40op. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta … Read more

17.2.2020-3.2.2021 Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta 3-16 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le oma­koh­tai­ses­ti ja moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti (MM). Kou­lu­tuk­sen las­ken­nal­li­nen opin­to­pis­te­mää­rä on 40 opin­to­pis­tet­tä. Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta ryh­mä­muo­toi­sia las­ten tun­ne­ryh­miä, aut­taa lap­sia tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Osal­lis­tu­jal­la on ym­mär­rys­tä kat­soa lap­sen käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na vai­kut­ta­viin syi­hin ja … Read more