Tapahtumat

Mi­ten tun­ne­tai­dot kie­tou­tu­vat las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien työ­hön? Sisältö: Am­mat­ti­lai­si­na ko­em­me usein riit­tä­mät­tö­myyt­tä ja kii­ret­tä mo­neen suun­taan vaa­ti­vas­sa työs­sä. Stres­si vai­kut­taa omiin ja lap­sen ko­ke­miin tun­tei­siin ja hei­ken­tää sää­te­ly­tai­to­jen ta­voit­ta­mis­ta tiu­kois­sa ti­lan­teis­sa. Mi­ten tul­la toi­meen kaik­kien näi­den tun­tei­den kans­sa, kun sa­mal­la pi­täi­si it­se­kin opet­taa tun­ne­tai­to­ja? Mi­ten löy­tää myö­tä­tun­to ja jä­mäk­kyys tun­ne­ti­lan­teis­sa? Käy­tän­nön­lä­hei­nen lu­en­to, jos­ta … Read more

Toiminnallinen koulutuspäivä lasten kanssa työskenteleville. Tässä päivässä opit draaman perusteita ja sen käyttöä tunteisiin tutustuttaessa toiminnallisesti, innostavan ja turvallisen draamakouluttajan, Leena Ylimäen johdolla. Draamatyöskentely antaa mahdollisuuden kurkistaa tunteisiin ja niiden merkitykseen eri tilanteissa. Voimme tutkia tunteita toisen näkökulmasta, kokeilla ja huomata tunteiden tai niiden puuttumisen vaikutuksia eri tilanteissa ja saada kokemuksia eri vaihtoehdoista tunnetilanteissa. Kaikki … Read more

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laskennallinen opintopistemäärä on 40op. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta … Read more

Tervetuloa vahvistamaan tunnetaitojasi! Tunnetaitoja kehittämällä parannat omaa ja läheistesi hyvinvointia, helpotat arkista kommunikointia ja löydät keinoja toimia itseäsi ja muita kunnioittavalla tavalla myös haastavissa tilanteissa. Tervetuloa aloittamaan matka omiin tunteisiisi, itsesi aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä avoimempaan ilmaisemiseen! Kahdesta viikonlopputapaamisesta ja verkko-oppimisesta koostuva kurssi on suunnattu kaikille tunnetaitojen kehittämisestä kiinnostuneille aikuisille. Aikataulu: 7.2.2020 pe klo … Read more

17.2.2020-3.2.2021 Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta 3-16 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le oma­koh­tai­ses­ti ja moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti (MM). Kou­lu­tuk­sen las­ken­nal­li­nen opin­to­pis­te­mää­rä on 40 opin­to­pis­tet­tä. Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta ryh­mä­muo­toi­sia las­ten tun­ne­ryh­miä, aut­taa lap­sia tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Osal­lis­tu­jal­la on ym­mär­rys­tä kat­soa lap­sen käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na vai­kut­ta­viin syi­hin ja … Read more

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op) 12.03.2020 – 13.02.2021, Turun Kesäyliopisto, Turku Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana … Read more

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 40 op 16.3.2020–24.3.2021 (yht. 16 pv + verkkotapaaminen) Oulu Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutus antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä … Read more

15.4.2020 Joensuu Kouluttajana: Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja Titta Karanta Ammattilaisina joudumme kohtaamaan monenlaisia lapsia, monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten ymmärtää näitä tilanteita? Miten toimia niissä rakentavasti? Millainen työkalupakki tilanteissa olisi hyväksi? Mitä sitten, kun sanat eivät auta? Ja entäs ne omatkin tunteet – pelot, epävarmuudet, sisäiset raivot? Koulutus antaa ymmärrystä lapsen … Read more