Tapahtumat

Kuntoutusterapian ja terveydenhuollon ammattilainen, opettaja, kuraattori, sosiaalityöntekijä – kaipaatko vinkkejä ja varmuutta, miten tukea tunnetaidoissa etäyhteyksien kautta? Jakamista toisten ammattilaisten kanssa kokemuksista, haasteista ja mahdollisuuksista? Tule inspiroitumaan kahden illan online-workshopiin! Saat kahtena iltana konkreettisia ideoita, innostusta ja varmuutta omaan työhösi. Kuulet ja koet, miten voit tukea emotionaalista turvallisuutta sekä kokemuksellisuutta myös ruudun välityksellä ja miten … Read more

Aika: 10.09.2020 – 17.09.2021 Tavoite ja sisältö: Opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista lapsille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Antaa ammatillista tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen opettamisesta tutkittuun tietoon pohjautuvin, ja käytännössä hyväksi koettujen menetelmien avulla. Menetelmät sopivat n. 3-16 vuotiaille lapsille ryhmissä ja omaan työtaustaan soveltuen myös yksilöohjauksissa. Koulutuksen käytyään osallistuja on … Read more

Ammatillinen täydennyskoulutus 40 op 14.9.2020-15.9.2021, Rovaniemi Koulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata tunnetaitohetkiä monimenetelmällisesti, auttaa lapsia ja nuoria tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä … Read more

Aika: 9.-10.10. ja 13.-14.11.2020 pe klo 17.30-20.30 ja la klo 9-16 Koulutus sopii jokaiselle omien tunnetaitojen kehittämisestä kiinnostuneelle aikuiselle. Tärkeintä on oma kiinnostuksesi ja avoin asenne lähteä tutkimaan itsessäsi virtaavia tunteita. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden aloittaa tutustumismatka omiin tunteisiin, itsen aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä itsensä avoimempaan ilmaisemiseen. Kurssilla harjoitellaan omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista ja … Read more

Koulutuspäivä erityisherkkyyden kohtaamiseen 15.10.2020, Raudaskylän Kristillinen Opisto Nuori käy läpi hormonimyrskyä, joka aivojen kehitysvaiheen kautta vaikuttaa käyttäytymiseen ja vuorovaikutustilanteiden tulkintaan. Kaasu löytyy, mutta jarrut ovat usein hukassa. Pois työntäessäänkin nuori tarvitsee aikuisen tukea tässä haastavassa kehitysvaiheessaan. Vaihe kuitenkin haastaa myös aikuisen. Ammattilaisina kohtaamme nuoria monenlaisista lähtökohdista, monine temperamentin piirteineen ja ehkä neurologisinekin haasteineen. Miten ymmärtää … Read more

Tervetuloa vahvistamaan tunnetaitojasi! Tunnetaitoja kehittämällä parannat omaa ja läheistesi hyvinvointia, helpotat arkista kommunikointia ja löydät keinoja toimia itseäsi ja muita kunnioittavalla tavalla myös haastavissa tilanteissa. Tervetuloa aloittamaan matka omiin tunteisiisi, itsesi aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä avoimempaan ilmaisemiseen! Kahdesta viikonlopputapaamisesta ja verkko-oppimisesta koostuva kurssi on suunnattu kaikille tunnetaitojen kehittämisestä kiinnostuneille aikuisille. Aikataulu: 16.10.2020 pe klo … Read more

Tervetuloa aloittamaan matka omiin tunteisiisi, itsesi aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä avoimempaan ilmaisemiseen! Tunnetaitoja kehittämällä parannat omaa ja läheistesi hyvinvointia, helpotat arkista kommunikointia ja löydät keinoja toimia itseäsi ja muita kunnioittavalla tavalla myös haastavissa tilanteissa! Kahdesta viikonlopputapaamisesta ja verkko-oppimisesta koostuva kurssi on suunnattu kaikille tunnetaitojen kehittämisestä kiinnostuneille aikuisille. Koulutus tarjoaa kokemuksellisia oivalluksia tunteiden ja tarpeiden … Read more

Lasten tunnetaito-ohjaaja MM® -peruskoulutus 9.11.2020-24.11.2021, Tampere Vuoden täydennyskoulutus antaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille valmiudet ohjata tunnetaitoja omaan ammattitaitoon ja työnkuvaan integroituna joko ryhmämuotoisesti tai yksilötyössä. Koulutuksen laajuus on 40 op, ja se voidaan suorittaa työn ohessa. Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen japerusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön … Read more

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle kuntoutusterapian, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen, terveydenhuollon, lastensuojelun ja sosiaali- tai hoitotyön ammattilaiselle tai ohjaustyön yrittäjälle. Koulutus soveltuu mm. varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille. Tavoite: Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä. Koulutuksessa opitaan … Read more

Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus MM® (40 op) 15.3.2021-16.3.2022 Kuopiossa Vuoden täy­den­nys­kou­lu­tus an­taa las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le am­mat­ti­lai­sil­le val­miu­det oh­ja­ta tun­ne­tai­to­ja omaan am­mat­ti­tai­toon ja työn­ku­vaan in­teg­roi­tu­na joko ryh­mä­muo­toi­ses­ti tai yk­si­lö­työs­sä. Kou­lu­tuk­sen laa­juus on 40 op, ja se voi­daan suo­rit­taa työn ohes­sa. Kou­lu­tus on tar­koi­tet­tu las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­väl­le kun­tou­tus­te­ra­pi­an, var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­rus­o­pe­tuk­sen, ter­vey­den­huol­lon, las­ten­suo­je­lun ja so­si­aa­li- … Read more