Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutus Kuopiossa

Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja MM® -kou­lu­tuk­ses­sa opis­kel­laan tun­ne­tai­to­jen oh­jaa­mis­ta lap­sil­le oma­koh­tai­ses­ti ja moni­me­ne­tel­mäl­li­ses­ti (MM).

Kou­lu­tus an­taa am­ma­til­lis­ta tie­toa ja ko­ke­muk­sia lap­sen tun­ne­ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­ses­ta sekä tun­tei­den tun­nis­ta­mi­sen ja kä­sit­te­le­mi­sen opet­ta­mi­ses­ta tut­kit­tuun tie­toon poh­jau­tu­vin, ja käy­tän­nös­sä hy­väk­si ko­et­tu­jen me­ne­tel­mien avul­la. Me­ne­tel­mät so­pi­vat n. 3-16 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ryh­mis­sä ja omaan työ­taus­taan so­vel­tu­en myös yk­si­lö­oh­jauk­sis­sa.

Kou­lu­tus an­taa am­ma­til­lis­ta tie­toa ja ko­ke­muk­sia lap­sen tun­ne­ke­hi­tyk­sen tu­ke­mi­ses­ta sekä tun­tei­den tun­nis­ta­mi­sen ja kä­sit­te­le­mi­sen opet­ta­mi­ses­ta tut­kit­tuun tie­toon poh­jau­tu­vin, ja käy­tän­nös­sä hy­väk­si ko­et­tu­jen me­ne­tel­mien avul­la. Me­ne­tel­mät so­pi­vat n. 3-16 vuo­ti­ail­le lap­sil­le ryh­mis­sä ja omaan työ­taus­taan so­vel­tu­en myös yk­si­lö­oh­jauk­sis­sa.

Kou­lu­tuk­sen käy­ty­ään osal­lis­tu­ja on saa­nut työ­ka­lut oh­ja­ta ryh­mä­muo­toi­sia las­ten tun­ne­ryh­miä, aut­taa lap­sia tun­ne­keho­yh­tey­den ja itse­tun­non vah­vis­ta­mi­ses­sa sekä tu­kea las­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­ses­ti omas­sa tun­ne­il­mai­sus­saan. Osal­lis­tu­jal­la on ym­mär­rys­tä kat­soa lap­sen käyt­täy­ty­mi­sen ta­ka­na vai­kut­ta­viin syi­hin ja tu­kea las­ta hä­nen omal­la kie­lel­lään. Kou­lu­tuk­ses­sa tut­ki­taan myös omia tun­ne­ko­ke­muk­sia, vah­vis­te­taan yh­teyt­tä omiin tun­tei­siin sekä vah­vis­te­taan omaa oh­jaa­juut­ta.

Kou­lu­tuk­ses­sa on mu­ka­na myös Satu­hie­ron­ta, Draa­man kei­not, tun­tei­den va­pau­tus­tek­niik­ka EFT sekä myö­tä­e­lä­vä väki­val­la­ton vuo­ro­vai­ku­tus NVC.

Aikataulut, haku-ohjeet ja lisätietoja koulutuksen sisällöstä löydät Kuopion Snellmann-kesäyliopiston sivuilta

Kouluttajana: Titta Karanta