Tunnekuohujen keskellä – ammattilaisen jaksaminen ja tunteet. Maksuton webinaari

Mi­ten tun­ne­tai­dot kie­tou­tu­vat las­ten ja nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien työ­hön?

Sisältö:
Am­mat­ti­lai­si­na ko­em­me usein riit­tä­mät­tö­myyt­tä ja kii­ret­tä mo­neen suun­taan vaa­ti­vas­sa työs­sä. Stres­si vai­kut­taa omiin ja lap­sen ko­ke­miin tun­tei­siin ja hei­ken­tää sää­te­ly­tai­to­jen ta­voit­ta­mis­ta tiu­kois­sa ti­lan­teis­sa. Mi­ten tul­la toi­meen kaik­kien näi­den tun­tei­den kans­sa, kun sa­mal­la pi­täi­si it­se­kin opet­taa tun­ne­tai­to­ja? Mi­ten löy­tää myö­tä­tun­to ja jä­mäk­kyys tun­ne­ti­lan­teis­sa? Käy­tän­nön­lä­hei­nen lu­en­to, jos­ta saat heti vink­ke­jä työ­hö­si ja ar­kee­si niin it­sen kuin lap­sen kans­sa. Kuu­let myös, mitä tun­ne­ti­lan­tees­sa ai­vois­sa oi­kein ta­pah­tuu ja mil­lai­nen toi­min­ta tu­kee kuo­hus­ta pa­lau­tu­mi­seen.

Kohderyhmä:
We­bi­naa­ri  so­pii kai­kil­le ope­tus-, kas­va­tus-, so­si­aa­li-, ter­veys- ja kun­tou­tus­työ­tä te­ke­vil­le ja työs­sään lap­sia ja nuo­ria koh­taa­vil­le am­mat­ti­lai­sil­le.

Kouluttajat:

Anne-Mari Jääs­kinen, Las­ten tun­ne­tai­to­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­jä, tai­de­te­ra­pi­a­oh­jaa­ja ja kir­jai­li­ja, Tun­ne ja Tai­da Oy

Tit­ta Ka­ran­ta, tun­ne­tai­to­kou­lut­ta­ja, Las­ten Tun­ne­tai­to-oh­jaa­ja, Tun­ne ja Tai­da Oy

Aika:
ke 8.1.2020 klo 18-19

Hinta:
We­bi­naa­ri on mak­su­ton.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset