Lasten Tunnetaitoryhmistä

Lasten Tunnetaito-ohjaajien pitämien tunnetaitoryhmien tavoitteena on kasvattaa lapsen tai nuoren tietoisuutta omista tunteistaan, vahvistaa lapsen tunnekehoyhteyttä ja tukea tunnetaitojen oppimisessa kokemuksellisesti.

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen mukaisissa lasten tunnetaitoryhmissä taitoja harjoitellaan monimenetelmällisesti luovin ja toiminnallisin keinoin. Tunnetaitomenetelmiä voidaan käyttää ikätasoittain muokaten aina 3-16-vuotiaiden kanssa, myös aikuisten kanssa.

Maailman pienin tunnekirja.

Käytettäviä menetelmiä ovat:

 • mielikuvitus ja sadut
 • hengitys ja kehon kuuntelu
 • kehollisuus ja liikkeellisyys
 • luova tunnetyöskentely kuten maalaus- ja savitehtävät
 • Satuhieronta ja myönteinen kosketus
 • Pohdintatehtävät ja keskustelut
 • EFT eli tunteiden vapautustekniikka (emotional freedom technique)

Ryhmässä lapset pääsevät harjoittelemaan leikinomaisesti ja tutkien tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä eli purkamista ja omaa voimaantumista.

Lapsia rohkaistaan huomioimaan miten tunteet vaikuttavat heihin ja miten tunteiden kanssa voi toimia rakentavasti säilyttäen kunnioitus itseä ja toisia kohtaan. Pienten kanssa tunnetaitoja lähestytään sadun maailmasta käsin.

Kiukku voi olla ihan mahdottoman kokoinen.

Kohtaaminen lähtökohtana

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen mukaisissa tunnetaitoryhmissä toiminnan ydin on kohtaamisessa. Siinä, miten ohjaajat kohtaavat itsensä, tunteensa ja sen myötä lapset edessään. Ohjaaja kohtaa lapsen ihmisyydessä ja tunne- ja tarvetasolla tasavertaisena.

Myös minä olen kokenut noita tunteita. Minäkin olen tarvitseva, enkä aina osaa toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Myös minä olen aikuisena inhimillinen ja erehtyväinen.

Tunne kannustetaan kohtaamaan sen välttelyn, liian aikaisen muuttamisen tai ohittamisen sijaan. Myönteistä ajattelua ei käytetä tunteen välttelykeinona vaan sitä opetellaan hyödyntämään arkipäiväisessä asenteessa elämää kohtaan.

Tunnetaitoryhmän tarkoitus

Tarkoituksena on antaa lapselle kokemuksellista tietoa ja elämäntaitoja tunteista ja niiden kanssa toimimisesta. Tämän kautta lapsen kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksista omaan oloonsa kasvaa ja hän voi kokea vahvempaa kyvykkyyttä toimia itsensä kanssa erilaisissa tilanteissa. Kaiken tämän kautta lapsen itsetunto voi vahvistua ja ennenkaikkea hänen on mahdollista säilyttää vahvempi yhteys itseensä ja omiin tunteisiinsa.

Tunnetaitoryhmä ei ole terapiaa, vaan ennaltaehkäisevää elämän oppikurssia.

Jokaisessa ryhmässä näkyy kunkin ohjaajan yksilöllinen kädenjälki, josta ohjaaja vastaa itse.

Pienten kanssa tunteita käsitellään mm. sadun keinoin.

Miten tunnetaitojen harjoittelu vaikuttaa lapsiin?

Yleisesti lapset tunnetaitoryhmissä rohkaistuvat ilmaisemaan tunteitaan ja huomioimaan myös toisten tunteita paremmin. Näin konfliktitilanteet voidaan ratkaista rakentavammin ja empaattisemmin. Lasten itsetuntemus kohoaa ja he usein myös alkavat nähdä itsensä arvokkaampina, samoin kuin omat tunteensa.

Minä olen ihana!

Ryhmän aikana tunteista tulee ymmärrettävämpiä, eikä niitä tarvitse enää pelätä. Ymmärretään, että muillakin on samanlaista ja kaikesta voi selvitä.

Tunnetaitoja opitaan kuitenkin koko elämämme ajan ja sillä matkalla tunnetaitoryhmä antaa yhden pienen siemenen lapselle matkaevääksi. Ehkä sellaisen, jota lapsi mielellään myöhemminkin hoivaa yhdessä lähiaikuistensa kanssa.

Tarkista oman paikkakuntasi lähellä toimivat Lasten Tunnetaito-ohjaajat täältä.

Tunnetaitoryhmä tukee ja kannustaa lasta:

Tunnetaitoryhmässä tutkitaan tunteita.
 • Tulemaan tietoiseksi tunteistaan ja ilmaisemaan niitä
 • Rikastamaan tunnesanastoa
 • Kasvattamaan ymmärrystä tunteista sekä ajatusten ja oman toiminnan vaikuttamisesta niihin
 • Käsittelemään ja ilmaisemaan tunteita luovin tavoin
 • Tulemaan tietoiseksi kehostaan ja kasvattamaan tunnekehoyhteyttä
 • Tulemaan tietoiseksi omista rajoistaan ja kunnioittamaan omaa ja toisten tilaa
 • Myönteiseen sosiaaliseen toimintaan
 • Rohkaistumaan yhteistyöhön ja itsensä ilmaisemiseen ryhmässä
 • Myönteiseen asenteeseen itseä ja toisia kohtaan
 • Kehittämään herkkyyttä toisten tunteille