Koulutuksen taustaa ja tavoite

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapian kokemuksellisiin menetelmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin, EFT (emotional freedom techniques) -menetelmään, positiivisen pedagogiikan näkökulmiin, psykofyysisyyteen sekä koulutuksen kehittäjän ja pääkouluttajan Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä.

Koulutuksessa opiskellaan tunne- ja tarvelähtöisten vuorovaikutuksen perusteet Marshall Rosenbergin (NVC – Nonviolent Communication) oppeihin nojautuen. Nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta tunnekehityksessä sekä itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.

Tavoite

Itse tehden koulutus vahvistaa kasvattajan yhteyttä omaan itseensä ja toimii siten voimaannuttavana kokemuksena ja kasvuprosessina omassa kasvattajuudessa. Koko koulutus käydään tunne- ja taideterapian menetelmien kautta läpi hyödyntäen omissa oivalluksissa mm. tunnekehotietoisuutta, luovan tunnetyöskentelyn menetelmiä, mielikuvaharjoituksia, kirjoittamista ja eft-tunneterapiaa.

Tarkoituksena on vahvistaa kasvattajan luottamusta itseensä ja omiin taitoihinsa lasten kanssa erilaisten menetelmien käyttäjänä, jotta taitojen siirtäminen työhön olisi mahdollisimman vaivatonta. Tähän tukee myös koulutukseen kuuluva lopputyö. Tavoitteena on myös löytää aikuisena vuorovaikutukselliset keinot toimia lasta tukien arjen kohtaamistilanteissa sekä haastavissa ristiriitatilanteissa.

Vihan villipedot piirtymässä paperille.