Syventävä koulutus

Tunnetaito-ohjaaja II – Syventävä koulutus

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen syventävä koulutusjakso kestää 7 lähiosiota ja on pituudeltaan noin vuoden. Sen laskennallinen opintopistemäärä on noin 35 op.

“Tule, opastan sinut itsesi äärelle.
Kuljen rinnallasi ja kuuntelen.

Näytän, miten upea ja kykenevä jo oletkaan.
Annan matkallesi eväitä ja työkaluja,
joilla pärjätä omalla ainutlaatuisella polullasi.

Sitten jonain päivänä ehkä huomaat, että osaatkin ihan itse.”

Yleistä koulutuksesta

Syventävässä koulutuksessa syvennytään yksilökohtaiseen lapsen ohjaamiseen – tunteisiin ja tunteiden neurobiologiaan, omaan itseen, läsnäolevaan ohjaajuuteen, tunne- ja itsesäätelytaitojen ohjaamiseen sekä lasten erityistarpeisiin ohjaustyön tavoitteissa.

Kun peruskoulutuksessa näkökulma ohjaajuudessa on ryhmämuotoinen ohjaaminen, on syventävässä koulutuksessa näkökulma yksityisohjaamisessa lapsen kanssa kahden kesken. Kummankin koulutuksen menetelmiä voi oman työnsä puitteissa käyttää sekä ryhmissä että yksityisesti lasta ohjatessa.

Koulutuksessa harjoitellaan yksilöohjausta koko opiskelun ajan niin, että taitoja juurrutetaan työarkeen etäjaksoilla opitun mukaan. Koska ohjaustyö on ohjaajan ja ohjattavan välistä hengittävää ja elävää vuorovaikutusta, on tarpeen tarkastella myös vuorovaikutuksen laatua ja siihen itsessä vaikuttavia tekijöitä. Mitä itsessäni muuttamalla yhteys voi vapautua ja syventyä? Siksi tässäkin koulutuksessa tarkastellaan itseä inhimillisenä, tuntevana ohjaajana omine emotionaalisine haasteineen.

Tunnetaitoihin liittyvät niin sosiaaliset kuin ajattelunkin taidot – kaikkia näitä on tarkoitus vahvistaa yksilöohjauksen kautta. Lue lisää yksilöohjauksesta tämän sivun lopusta.

Yksilöohjaus voi toimia tukena esimerkiksi:

 • hiljaisille, vetäytyville ja jännittäjälapsille rohkaistumiseen
 • tarvitseville, vilkkaille lapsille itsesäätelyn tukemiseen
 • haasteisiin, jotka näkyvät käyttäytymisen tasolla
 • itsesäätelyn ja vuorovaikutustaitojen tueksi
 • itsetuntohaasteisiin, jotka näkyvät käyttäytymisessä
 • itsetuntemuksen kasvattamiseen
 • sosiaalisiin haasteisiin ikätovereiden ja aikuisten kanssa
 • toiminnanohjauksen kevyempiin haasteisiin
 • yksittäisissä tilanteissa tunneilmaisun ja voimaantumisen tueksi, esim. vanhempien erotilanteessa, surun kohdatessa, kiusaamisesta toipumiseen ja muutostilanteisiin sopeutumiseen

Kouluttajat

Koulutuksessa on kaksi pääkouluttajaa: Lasten Tunnetaito-ohjaajuuden peruskoulutuksen
kehittäjä ja pääkouluttaja, taideterapiaohjaaja Anne-Mari Jääskinen sekä tunnekehoterapeutti, psykofyysinen hengitysterapiaohjaaja Sari Saario.

Vierailevina kouluttajina toimivat neuropsykiatrinen valmentaja-kouluttaja sekä työnohjaaja Tarja Seppälä sekä trauma- ja psykoterapeutti, työnohjaaja Heidi Valasti.

Tavoitteet

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja omien oivallusten kautta tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti yksilöohjaustilanteissa. Koulutuksessa hyödynnetään erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä.

Omiin tunteisiin, tarpeisiin ja rajoihin syventymisen myötä opiskelijan on helpompi ottaa menetelmiä käyttöön ohjaustyössään. Tämäkin koulutus toimii opiskelijalle myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Koulutus syventää tietämystä tunnetaitojen työstämiseen ja merkitykseen itsessä ja niiden vaikutusta omaan ohjaajuuteen, vuorovaikutustaitoihin sekä lapsen kohtaamiseen.

Syventävä koulutus on tarkoitettu lasten yksilöohjaamiseen. Aikuisia yksilöohjattaessa haasteiden syyt ovat usein hyvin moninaisia ja kerroksellisia, eikä tämä koulutus siksi anna valmiuksia ohjata tunnetaitoja aikuisille ainoana tieto- ja koulutuslähteenä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksen perustason (1 vuosi) käyneille kasvatusalan ammattilaisille. Toisin sanoen pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin.

Syventävään koulutukseen voivat hakeutua vain Lasten Tunnetaito-ohjaajan peruskoulutuksen käyneet.

Koulutuksen viitekehys

Koulutuksen viitekehyksinä toimivat tunne- ja taideterapia, tarkoitus- ja voimavarakeskeinen logoterapia, psykofyysinen hengitysterapia, positiivisen pedagogiikan ajatukset, tunteiden neurobiologia ja tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC.

Lisäksi koulutuksessa korostuvat kokonaisvaltainen ihmiskäsitys ja inhimillisyyden näkökulmasta toimiminen ohjaajana.

Koulutuksessa käytettäviä menetelmiä:

 • Psykofyysisyys
 • Mielikuvatyöskentely
 • Toiminnalliset ja luovat menetelmät
 • Tiedostamis- ja läsnäolotyöskentely
 • Näkyväksi tuottamisen menetelmät
 • Psykofyysinen hengitysterapia ja tiedostava kehollisuus
 • Rakentava myötäelävä vuorovaikutus (pohjautuen NVC:hen)

Kouluttajat

Anne-Mari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, taideterapiaohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja

Anne-Marin ohjauksessa syvennytään myötäelävän vuorovaikutuksen ja kohtaamisen keinoihin, luovaan tunnetyöskentelyyn, näkyväksi tuottamisen erilaisiin menetelmiin sekä yksityisohjauksen rakenteeseen ja keinoihin.

 

Sari Saario, tunnekehoterapeutti, logoterapiaohjaaja, psykofyysinen hengitysterapiaohjaaja

Sarin ohjauksessa tutkitaan läsnäolevan vuorovaikutuksen ja tasapainoisen tunnesäätelyn edellytyksiä kehollisuuden ja psykofyysisen hengitysterapian keinoin, sekä perehdytään aistikanaviin ja erityisherkkyyteen. Lue Sarin kirjoitus ja haastattelu erityisherkkyydestä blogissamme täältä.

 

Vierailevat kouluttajat

Tarja Seppälä, VEO, Lasten tunnetaito-ohjaaja MM, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja työnohjaaja

Tarja Seppälä kouluttaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tunnetaidoista ja niiden tukemisesta. Haastava käyttäytyminen on ilmiö, jonka taustalla voi olla kasvun, kehityksen tai neuropsykiatristen oireiden piirteitä.

Laajennamme ymmärrystä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten erityispiirteistä sekä siitä, miten huomioida ja ohjata tällaista lasta, jotta voimme toimia opastajana sopivan säätelyn syntymiseen.

 

Heidi Valasti, trauma- ja psykoterapeutti (VET, vaativa erityistaso), hahmoterapeutti ja työnohjaaja

Heidi Valastin koulutuspäivässä opettelemme emotionaalista turvattomuutta kokeneen lapsen tukemista ja siihen liittyvien asioiden huomioimista yksilöohjauksessa. Miten vaikeat lapsuuskokemukset tai vanhemmuusvaje näkyvät lapsen käyttäytymisessä ja miten ohjaajana voi tukea tällaisen lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä? Mitä on hyvä osata ottaa huomioon ja mitä on hyvä ymmärtää?

Käymme osittain läpi myös trauman näkymistä ja sen huomioon ottamista työskentelyssä lapsen kanssa huomioiden mm. polyvagaaliteorian taustaa. Päivässä myös työnohjauksellisuutta. Katso Heidin haastattelu häpeään liittyen tämän blogijutun lopusta.


Koulutuksen rakenne

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi. Aloitusosio 3pvää + muut osiot 2,5 pvää.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen ja sen kellonaikoihin. Mikäli tiedät olevasi estynyt pääsemästä jollekin lähiosioille, haethan seuraavaan koulutusryhmään. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

Lähiosioiden lisäksi koulutuksessa on vahvassa roolissa myös itsenäinen ja pienryhmätyöskentely.

Itsenäinen työskentely

 Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista (4-5 kirjaa)
 • Opitun soveltamista arkeen ja ohjaustyöhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Oman itsen ja ohjattavan tietoista havainnointia aiheisiin liittyen
 • Lopputyönä oman yksilöohjauksen suunnittelu, toteutus ja raportointi. Yksilöohjaus aloitetaan vaiheittain jo 2.osion jälkeen.

Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristö Moodlea mm. tehtäväpalautuksiin ja kommentointeihin. Itsenäistä tehtävätyöskentelyä on syventävässä koulutuksessa hieman peruskoulutusta vähemmän, eikä laajoja tehtäviä yksilöohjauksen raportoinnin (lopputyön) lisäksi ole.


Yksilöohjausta tukeva materiaali

Koulutukseen kuuluu myös osioittain kasvava yksilöohjausmanuaali, mikä sisältää ohjausharjoitteita, infoa vanhemmille sekä täytettäviä aloitus- ja päätöslomakkeita.


Lähiopetusosiot ja sisältö

1.OSIO, 3 pvää

Kouluttajina Anne-Mari Jääskinen ja Sari Saario

 • Koulutuksen sisältöön tutustuminen
 • Aistikanavien tiedostaminen ja hyödyntäminen
 • Vakauttaminen ja itsesäätelyn vahvistaminen
 • Näkyväksi tuottamisen menetelmät tutuksi (kuvakortit, kollaasi, piirustelu, maalaus, hiekka, savi, hengitys, kehollisuus, mielikuvat)
 • Mitä yksilöohjaustyöskentely on?
 • Yksilöohjaus vs. terapia

Omaan ohjaustyöskentelyyn suuntautuminen

2. OSIO, 2,5 pvää

Kouluttajina Anne-Mari Jääskinen ja Tarja Seppälä 1pv

 • Tunnekehoyhteyden alkuharjoittelut – mistä yksilöohjaus aloitetaan?
 • Näkyväksi tuottamisen alkuvaiheet ja piirustelu ohjauksen työvälineenä
 • Vanhempien mukaan ottaminen
 • Nepsylapset, tunnesäätely ja oireiden näkyminen
 • Tukevan kohtaamisen tavat nepsylasten kanssa

Yksilöohjaustyöskentely aloitetaan

3. OSIO, 2,5 pvää

Kouluttajana Anne-Mari Jääskinen

 • Rakentava myötäelävä vuorovaikutus ohjaustyössä
 • Voimavarakeskeinen ohjaus ja vahvuuksiin keskittyminen
 • Vanhempien ohjaaminen ja infoa
 • Luovaa tunnetyöskentelyä

4. OSIO, 2,5 pvää

Kouluttajana Sari Saario

 • Hengitys ohjaajan tukena ja työvälineenä
 • Psykofyysiset harjoitteet itsesäätelyn tukena
 • Jännittäminen ja siihen toimivia keinoja
 • Erityisherkkyys ja sen tukeminen

5. OSIO, 2,5 pvää

Kouluttajana Sari Saario

 • Terve erillisyys ja rajat kohtaamisen perustana
 • Rajat kehollisena kokemuksena ja hengityksessä
 • Oma voima ja tahto
 • Tilan ja reviirin tutkiminen
 • Rajatyöskentely itsesäätelyn tukena
 • Rajojen merkitys kasvatustyössä

6.OSIO, 2,5 pvää

Kouluttajina Anne-Mari Jääskinen ja Heidi Valasti, 1pv

 • Luovaa tunnetyöskentelyä
 • Opitun syventämistä
 • Vaikeat lapsuuskokemukset ja vanhemmuusvaje
 • Miten kohdata traumatisoitunut lapsi?
 • Hermoston polyvagaaliteoria käytännössä
 • Työnohjauksellista työskentelyä

7. OSIO, 2,5 pvää

Kouluttajina Anne-Mari Jääskinen ja Sari Saario

 • Päätösraporttien esitykset ja harjoitteet
 • Koulutuksen päätös

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.


Koulutuspäivät ja -paikat

1. osio: 12.-14.6.2018 ke-pe Järvenpää talo

2. osio: 21.-23.8.2018 ke-pe Järvenpää-talo

3. osio: 2.-4.10.2018 ke-pe Järvenpää-talo

4. osio 13.-15.11.2018 ke-pe Järvenpää-talo

5. osio: kevät 2019 (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

6. osio: kevät 2019 (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

7. osio kevät 2019 (tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin)

Koulutuksen ensimmäiset 3 päivää opiskellaan joka päivä klo 9-17.
Jatkossa opiskellaan koulutuksen ensimmäisenä koulutusiltana klo 17-20, ja sitä seuraavina kahtena päivänä klo 9-17.

Yksi arkipäiväosio saattaa vielä muuttua viikonloppuosioksi.

Järvenpäähän matkaat Helsingistä junalla alle puolessa tunnissa ja pitkänmatkalaisille on majoitusmahdollisuus.

Viikonloppuosiot pidämme Järvenpään modernisti sisältä remontoidulla Seurakuntaopistolla, luonnonkauniilla sijainnilla Tuusulanjärven rannalla. Seurakuntaopistolla voi myös tarvittaessa majoittua. Ainolan junapysäkiltä on matkaa Järvenpään Seurakuntaopistolle 1,6km. Bussilla Mäntsälä-Helsinki reitillä Tuusulanjärven itäpuolen reitillä jää pois Ainolan pysäkillä aivan opiston edessä. Kimppakyyditkin opiskelijoiden kesken usein sujuvat.

Arkiosiot pidämme Järvenpää-talolla, juna-aseman vieressä. Scandic-hotelli yöpymistä varten on myös vieressä.


Koulutuksen hinta ja käytännön tietoa

Jos osallistujia 14-16:
1. osio 590€ ja 2.-7. osiot 460€/lähiosio, sis. alv 24%. (yht. 3350€)

Jos osallistujia 12-13:
1. osio 690€ ja 2.-7. osiot 490€/lähiosio, sis. alv. 24%. (3630€)

Laskutus ennen kutakin osiota.

Koulutushinta on 7 kertamaksun kokonaishinta, eikä mahdollisesti pois jääviltä kerroilta ole mahdollista saada hyvitystä.

Lue ennen hakemista vielä koulutuksen peruutusehdot

Tarvikepaketti

Tarvitset koulutukseen ja yksilöohjaukseen myös joitain itse hankittavia tarvikkeita luovaan tunnetyöskentelyyn, joita mahdollisesti olet jo käyttänytkin tunnetaitoryhmissä (paperit, maalit, alusta, siveltimet, väriliidut jne.). Näitä tarvikkeita käytät myös lähiosiolla. Saat tiedon hankittavista tarvikkeista kun sinut on hyväksytty koulutukseen sekä koulutuksen 1.osiolla.

Ennakkotehtävä

Koulutukseen liittyy myös ennakkotehtävä ja kirja, millä virität itsesi koulutukseen. Saat ennakkotehtävän kun sinut on hyväksytty koulutukseen.


Koulutukseen hakeminen

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Miksi hakeudut syventävään koulutukseen?
 2. LTTO:ksi valmistumispäiväsi / Ryhmäsi nro ja paikkakunta, millä opiskelit?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen yksilöohjaamistalapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt oman peruskoulutuksen jälkeen?
 5. Millaisia kokemuksia (haasteita ja onnistumisia) sinulla on tunnetaito-ohjaajana toimimisesta ryhmissä?
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 8. Muista yhteystietosi.

Lähetä hakemuksesi: koulutus@tunnejataida.fi
Lisätietoa koulutuksesta: anne-mari@tunnejataida.fi tai 041-435 0000.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille hakujärjestyksessä. Otamme hakemuksia vastaan niin kauan kunnes ryhmä täyttyy.

Haussa huomioidaan LTTO-peruskoulutuksen valmistumisajankohta – aiemmin valmistuneet opiskelijat ovat siten etusijalla.

Lopullisen vahvistuksen opiskelupaikan saamisesta tai eväämisestä pyrimme antamaan mahdollisimman pian, viimeistään syyskuussa. Paikkavarausmaksu 200€ laskutetaan opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ja hyvitetään ensimmäisen osion yhteydessä.


TUNNETAITOJEN YKSILÖOHJAAMINEN

“Lasten kanssa tunteita tutkitaan ja tunnetaitoja opetellaan toiminnallisesti, kehollisesti ja luovin keinoin.”

Yksilöohjauksessa lapsi saa tilan tulla nähdyksi ja huomioiduksi yksilöllisine tarpeineen. Näin lapsen erityiset tarpeet tunnetaitojen harjoittelemiseen voidaan paremmin ottaa huomioon.

Yksilöohjauksen aloittamisen syitä voivat olla esimerkiksi lapsen jännittäminen, pelot, arkuus, vireystilan säätelyn haasteet, tunteiden yli-tai alisäätely, kaveritaitohaasteet, vaikeudet tunnistaa omia ja siten myös toisten tunteita, tunteiden ilmaisun vaikeudet tai jokin tietty voimakas tunnetilanne, jota halutaan yksilöohjauksessa avata, käsitellä ja eheyttää.

Yksilöohjauksen kautta voit tavoittaa lapsia, jotka:

 • eivät pysty toimimaan ryhmässä tai joille ryhmässä tapahtuva huomiointi ei riitä
 • tarvitsevat turvan kokemuksen saamisen kannalta kahden keskistä työskentelyä

Lapsi voi monista eri syistä johtuen koittaa meidän aikuisten lailla vain jotenkin selvitä tunnetilanteista. Selviytyminen voi olla tunteiden ali- tai ylisäätelyä tai muita vaikeuksia toimia omien tai toisten tunteiden kanssa rakentavasti.

Selviytyjälapsesta voi yksilöohjauksen tuella alkaa kasvaa oman elämänsä voimaantuva vaikuttajalapsi. Yhtä hyvin yksilöohjaus voi toimia pienten siementen kylvämisenä lapsen elämäntaitojen reppuun tai olla tukena vaativampien kuntoutusten tai terapian rinnalla sekä antaa työkaluja myös vanhemmille lapsen tukemiseen.

Yksilöohjauksessa vahvistetaan lapsen tunnekehoyhteyttä, annetaan kokemus kuulluksi tulemisesta, rohkaistaan tunteiden ilmaisuun luovasti, kehollisesti, toiminnallisesti ja sanallisesti ja harjoitellaan käytännön keinoja toimia tunnetilanteissa.  

Missä yksilöohjausta voi tehdä?

Yksilöohjausta voidaan toteuttaa esimerkiksi oman työn ohessa osana toimintaterapiaa, kasvatuskeskusteluja, tukiopetusta tai muuta ohjaustyötä. Yksilöohjauksen menetelmät soveltuvat muokattavaksi hyvin monenlaiseen kasvatustyöhön työkentästä, työtehtävistä ja sen mahdollisuuksista riippuen. Kouluissa, päiväkodeissa, toimintaterapiassa, sijaiskodeissa kuin kotonakin yksilöohjaus voi antaa tukensa lapselle.

Tunnetaitoihin liittyy olennaisesti myös sosiaaliset ja ajattelun taidot. Lapsen tilanteesta ja tarpeista riippuen kaikkia näitä voidaan vahvistaa ja harjoitella.

Lasten tunnetaitojen yksilöohjaus ei ole terapiaa, vaan omaa minuutta vahvistavaa ja voimaannuttavaa tunnetaitoihin ohjaamista yksilötasolla. Yksilöohjauksessa työskennellään eritoten kehomielen äärellä tunnekehoyhteyttä vahvistaen ja näkyväksi tuottamisen menetelmiä hyödyntäen.

Yksilöohjaaminen voi tarjota lapselle eheyttäviä kokemuksia kohdatuksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Lapsi saa harjoittelun kautta onnistumisen kokemuksia tunteiden kanssa rakentavasti toimimisesta – näin tärkeä kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista elämässä vahvistuu.

 

Mitä yksilöohjaus on?

Ohjauksissa tavoite on voimaannuttaa lasta olemaan luottavaisesti oma itsensä riittävin tunne- ja itsesäätelytaidoin. Ohjaus ei ole neuvomista, opettamista eikä ongelmiin keskittymistä, vaan lapseen uskomista ja hänen sen hetkisten voimavarojensa ja taitojensa kirkastamista yhdessä ohjaajan kanssa. Ohjaajana toimimme ikäänkuin oppaina ja kanssakulkijoina lapsen kanssa hänen lähtökohdistaan käsin.

Tunnetaitojen yksilöohjaaminen on vuorovaikutusta, aistimista, vastaanottamista ja havaitun kautta lasta toiminnallisesti ohjaamista. Lasta ohjataan monimenetelmällisin keinoin kokemaan ja hoksaamaan omia voimavarojaan, vaikuttamismahdollisuuksiaan ja tunnetaitoja käytännössä.

Ohjaaja ei toimi mahdollisen vanhemmuusvajeen täyttäjänä, vaan voi tarjota korjaavia ja kannattelevia kokemuksia läsnäolevasta ja kuuntelevasta aikuisuudesta.

Voimavarakeskeisessä ohjauksessa tavoite on tehdä ohjattavalle lapselle näkyväksi hänen arvokkuutensa, vahvuutensa, mahdollisuutensa, voimavaransa, rajansa ja kykynsä. Ohjauksessa normalisoidaan hankalia oloja ja autetaan selviämään niiden kanssa.

Opetellaan kehollisia vakauttamiskeinoja yli- tai aliviriämisen tiloista, harjoitellaan keinoja pysyä oman tunteiden sietoikkunan rajoissa ja palata sinne, vahvistetaan tunnekehoyhteyttä ja rohkaistaan itseilmaisuun. Näin ohjattava lapsi kerää ohjaajan kanssa yhdessä työkalupakkia toimia rakentavasti arjen tunnetilanteissa.

Rinnalla kulkee myös vanhempien ohjaus ja tukeminen, jotta tunnetaitojen kehittyminen voisi jatkua rakentavasti myös kotona.

Tervetuloa koulutukseen!

Hae mukaan! Lähetä hakemuksesi: koulutus(at)tunnejataida.fi

Lisätietoa sisällöstä Anne-Marilta anne-mari(at)tunnejataida.fi sekä Sarilta sari(at)tunnejataida.fi