Tunnetaidot ovat hyvinvointitaitoja

Tunteet – kohtaaminen – taidot – turva

Tunnetaidot ovat itsemme ja ympäristömme kohtaamista niin, että hyvä olo itsessämme ja ympärillämme kasvaa.

Kun tutustumme tunteisiin ja ymmärrämme niitä, opimme kohtaamaan tunteita elämän eri tilanteissa itsemme ja toisten kanssa. Kohtaaminen on itsen ja toisen kuulemista, tunteelle läsnä olemista.

Kun tunteen hyväksyy, mahdollistuu avoin vuorovaikutus. Tunteen kohtaaminen mahdollistaa aidon ja puhtaan yhteyden itseen ja toisiin, vailla rooleja ja suojia.

Tunnetaidot ovat avain sosiaalisiin taitoihin

Tunnetaitojen merkitys hyvinvoinnille on ratkaiseva. Kun ihmisellä on kyky tunnistaa, käsitellä ja ilmaista tunteitaan, hänelle muodostuu sisäinen turvallisuudentunne, terveet rajat ja kunnioittava suhtautuminen itseen ja toisiin.

Tunnetaitojen oppimisen kautta lapsi saa kokemusta siitä, että kykenee itse vaikuttamaan omaan olotilaansa riippumatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Tunnetaitojen myötä lapsi oppii tulemaan toimeen itsensä kanssa, jolloin myös sosiaaliset taidot ja kyky empatiaan rakentuvat. Kun lapsella on yhteys omiin tunteisiinsa, hän oppii tunnistamaan rajojaan ja pitämään puoliaan rakentavasti. Kun tunnekokemustaan osaa tunnistaa ja ilmaista ja sen kanssa tulee turvallisesti ymmärretyksi, ei ole tarvetta vetäytyä, lyödä, huutaa tai tehdä muuta haastavaa.

Lapsi oppii tunnetaitoja aikuisen mallin kautta

Lapsi oppii tunnetaitoja kokemalla, elämällä ja mallintamalla aikuisia ja ikätovereitaan. Sen vuoksi rakentavia tunnetaitoja opettaakseen aikuisen on tutustuttava omiin tunteisiinsa. Tie tunteisiin löytyy kehon kautta; tunteet ovat aina kehollisia kokemuksia. Tunnetyöskentely ei siis ole pelkkää ajatustyötä vaan kehossa läsnä olevaa, oivaltavaa olemista – tunnekehoyhteyttä.

Tunnetaitoja ovat tunteen tunnistaminen, sietäminen, säätely, käsittely ja ilmaiseminen sekä näiden taitojen myötä tapahtuva voimaantuminen. Elämä tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia tunnetaitojen oppimiseen – niin aikuisille kuin lapsillekin – kotona, töissä ja arjessa. Tunnetaitoja oppii harjoituksen kautta – olennaista on suostuminen keskeneräisyyteen, oppimiseen ja itseensä tutustumiseen.

Haastavat tilanteet voi ottaa vastaan uteliaisuuden ja oppimisen kautta: mitä elämä tällä tilanteella minulta kysyy ja miten siihen vastaan? Viekö tämä toimintatapa minua tai tätä ihmissuhdetta kohti suurempaa etäisyyttä ja pahaa oloa vai hyvinvointia ja yhteyttä?

 

Lisää tunnetaidoista ja lasten ja nuorten tunnetaitojen tukemisesta voit lukea Anne-Mari Jääskisen kirjasta Mitä sä rageet? Lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen.