Työnantaja – näin koulutus hyödyttää sinua

Työntekijäsi on hakemassa Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutukseen. Miten työyhteisönne voi hyötyä työntekijänne kouluttamisesta?

1. Käytännön taitoja velvoittavien tavoitteiden saavuttamiseksi

2. Vahva kilpailuetu

3. Työntekijän hyvinvointi

4. Lapsiryhmän hyvinvointi

5. Tukea koko työyhteisöön

Lue myös eri ammattilaisten kertomaa koulutuksen hyödyntämisestä omaan työhön täältä.

1. Käytännön taitoja opetus- ja varhaiskasvatustavoitteiden saavuttamiseksi

Tunnetaidot ovat  yksi kasvatus- ja opetusalan puhutuimmista aiheista. Uudet varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat velvoittavat kouluja ja päiväkoteja opettamaan tunnetaitoja lapsille, mutta eivät anna eväitä käytännön opetustyöhön.

Lasten Tunnetaito-ohjaajakoulutuksessa työntekijäsi saa selkeät raamit tunnetaitojen opettamiseen.

Koulutuksessa opeteltavat monimenetelmälliset keinot pohjautuvat alan tutkimustietoon ja käytännön hyväksi havaittuihin kokemuksiin.

Työntekijääsi tuetaan ohjaajuudessa myös kouluttautumisen jälkeen. Valmistuneet ohjaajat jakavat kokemuksiaan, uusinta tietoa ja hyväksi havaittuja harjoitteita toisilleen omassa ryhmässään. Lisäksi ohjaajille on tarjolla syventäviä workshop-päiviä. Tämä mahdollistaa jatkuvan oppimisen.

2. Vahva kilpailuetu

Työntekijäsi kouluttaminen on myös keino kertoa yksikkönne arvoista vahvasti ulospäin.

Kunta, koulu, päiväkoti tai terapiayritys, jonka työntekijä toimii Lasten Tunnetaito-ohjaajana, viestii työyhteisönne kyvystä vastata ajan vaateisiin ja lasten ja vanhempien tarpeisiin arvostavasti.

Yksityisellä puolella Lasten Tunnetaito-ohjaajaksi valmistunut työntekijä on selkeä kilpailuetu. Tieto siitä, että päiväkodissa on aiheeseen erityisesti koulutettu työntekijä ja että siellä järjestetään lapsille säännöllisiä tunnetaitohetkiä voi olla ratkaiseva tekijä vanhempien valitessa lapselleen hoitopaikkaa.

Lasten Tunnetaito-ohjaajaan liitetään myös syvempiä välittämisen arvoja. Koulutus on pitkä ja vaativa täydennyskoulutus, ja sen tunnettuus kasvaa koko ajan.

3. Työntekijän hyvinvointi

Työelämän asiantuntijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että tunnetaidot ovat tulevaisuuden työelämän tärkeimpiä taitoja.

Työntekijäsi kouluttaminen on siten myös merkittävä satsaus hänen ja koko työyhteisönne hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Koulutus kasvattaa ensinnäkin työntekijäsi omia tunnetaitoja ja lisää myötätuntoista asennetta häntä itseään ja lapsia kohtaan.

Tunnetaitotyön myötä ohjaajat kokevat työnsä myös selvästi merkityksellisemmäksi.

94 prosenttia Tunne&Taidan kyselyyn vastanneista valmistuneista ohjaajista kokee työnsä tunnetaitojen opettamisen myötä merkityksellisemmäksi.

Koulutus myös vähentää työntekijän kuormittumista, sillä koulutus tuo ohjaajille käytännön taitoja ja varmuutta selviytyä tunteikkaista ja haastavistakin tilanteista lasten kanssa.

94 prosenttia kyselyyn vastanneista valmistuneista ohjaajista kertoo myös, että he ovat koulutuksen ansiosta varmempia kohtaamaan lapsen ja hänen tunteensa.

Koulutuksen tuoman ymmärryksen ja konkreettisten keinojen avulla hankalia tilanteita helpompi käsitellä ja lasta helpompi tukea hänen kasvussaan.

Tämä kaikki vähentää työntekijäsi kuormittumista työssä ja tukee työssäjaksamista.

4. Lapsiryhmän hyvinvointi

63 prosenttia Tunne&Taidan kyselyyn vastanneista valmistuneista ohjaajista arvioi lasten sosiaalisten taitojen kohentuneen paljon tai erittäin paljon tunnetaitojen ryhmässä opettelun myötä.

Osana koulutuksen lopputyötä työntekijäsi toteuttaa 8-10 tapaamiskerran tunnetaitoryhmän lapsille.

Tällaisten ryhmien kautta on opetettu tunnetaitoja jo tuhansille lapsille Suomessa! Selvityksen mukaan ryhmien vaikutukset lapsiin ovat merkittävät: lasten itsetunto ja -ilmaisu vahvistuvat, sosiaaliset taidot ja empatiakyky kasvavat ja kiusaaminen vähentyy.

Tunnetaitojen opetteleminen lisää myös lapsiryhmän levollisuutta, lasten kärsivällisyyttä ja malttia sekä myös oppimisrauhaa.

Jokainen lapsi saa ryhmästä jotakin – ja ryhmä voidaan koota myös jonkin, työyhteisössänne havaitun erityistarpeen ympärille. Tämä kasvattaa työyhteisönne keinoja vaikuttaa nopeastikin arjessa havaittuihin haasteisiin lapsia arvostavalla ja tukevalla tavalla.

 5. Tukea koko työyhteisöön

Työntekijäsi kouluttaminen vaikuttaa koko työyhteisöönne, sillä tunnetaitojen harjoittelemisen vaikutukset leviävät.

Yhden työntekijän kouluttautuminen on saanut niin kollegat kuin vanhemmatkin havahtumaan tunteisiin, tunnetaitoihin ja niiden tärkeyteen.

Tunnetaitava kollega tuo mallia, tietoa ja vinkkejä tunnetaitojen tukemiseen koko työyhteisöönne ja herättää monessa kollegassa halun oppia vastaavia taitoja.

Lasten Tunnetaito-ohjaajat voivat tehdä myös kiertävää työtä. He voivat käydä eri kouluilla tai päiväkotiryhmissä ohjaamassa tunnetaitoryhmiä ja tukemassa vanhempia lastensa tunne-elämän haasteissa.

On kuitenkin huomattava, että Lasten Tunnetaito-ohjaajaksi voi kouluttautua vain vuoden koulutuksen kautta, eikä valmistunut ohjaaja ole oikeutettu kouluttamaan muuta henkilökuntaa ohjaajatyöhön.

Ihannetilanteessa työyhteisöstä koulutetaankin useampi työntekijä kerralla, jolloin vaikutus on laajempi ja toimintaa voidaan viedä useammalle lapsiryhmälle tai lapselle kerrallaan.

Kuitenkin jo yksikin koulutettu Lasten Tunnetaito-ohjaaja voi työyhteisössä olla suuri muutos parempaan!

Työntekijänne koulutusta tukemalla välitätte vahvaa viestiä siitä, että työntekijän ja lasten
 hyvinvointi on teille tärkeä arvo!

Käytännön asioista ja laskutussopimuksista voitte ottaa yhteyttä koulutus(at)tunnejataida.fi

Järjestämme tilauksesta myös koko henkilökunnallenne tunnetaitokoulutusta! Kysy lisää!